/* */

තව හයියෙන් ගහන්නලු දැක්කද මේක ???ඉක්මනට බලන්න ඉවසගන්න බැරිලු //

source

10 comments

  1. මෙහෙ ම ද කරන්නේ ඇදුම් ගලවලා 🤭🤭🤭හරියට කරන්න six

  2. ඇඳුම් ටික ගලවලා කරානම් කතා කරකර

  3. ඇයි බං ලංකාවේ එවුන් හරියට තොල දාන්න ලැජ්ජයිද

  4. ammo hukanna thibbanam mata okith ekka…maara pukak ne

  5. දැන්බඩුවක්වෙිලාද…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *